Catalonia Talent

Catalonia Talent

El Parlament aprova la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, una normativa pionera a Europa que impulsarà la implantació de projectes empresarials estratègics

19 de desembre de 2020

Articles - Economia

El Parlament ha aprovat avui, amb el suport del 78% de la Cambra, la Llei de facilitació de l’activitat econòmica que té com a objectiu impulsar l’activitat econòmica establint els criteris i instruments per fer més àgil i eficient la relació entre les administracions catalanes i les empreses i autònoms. És una regulació pionera a Europa en l’àmbit de l’activitat econòmica, ja que fa possible l’aplicació del principi “Only Once” impulsat per les directrius de la Unió Europea. És a dir, que empreses i autònoms només hauran d’aportar un cop les seves dades en tots els tràmits que facin amb totes les administracions (local, catalana i estatal).

Aquesta normativa —sense precedents en matèria de facilitació— beneficiarà 564.000 empreses i 362.000 autònoms (el 89% de les empreses i el 91% dels autònoms del país) i suposarà un estalvi de 38,4 milions d’euros anuals per als agents empresarials beneficiats.

Una altra de les novetats de la llei és la creació d’una autopista administrativa per a projectes empresarials estratègics, afavorint la implantació d’empreses amb valor afegit i presència tecnològica, especialment els que impliquin inversions productives preferentment en l’àmbit industrial i logístic.

La norma inclou mesures per reduir les càrregues burocràtiques, minimitzant la intervenció administrativa; ofereix serveis de forma proactiva a les empreses un copa analitzades les dades aportades sense necessitat que ho sol·licitin; i estableix un nou model de relació entre l’empresa i les administracions. Aquest nou model de relació es fonamenta en la confiança mútua, la relació digital per defecte, l’aportació de dades una única vegada, l’eliminació de les càrregues administratives innecessàries, l’estandarització dels procediments, la celeritat en la tramitació, i la transparència.

La Llei —que dona continuïtat a la Finestreta Única Empresarial (FUE)— és fruit d’un treball col·laboratiu del Departament d‘Empresa i Coneixement amb representants dels diferents agents econòmics implicats. Durant dos anys, en un procés liderat per l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), s’han fet sessions de treball, comunitats de pràctiques, jornades, seminaris, i reunions tècniques amb organitzacions empresarials i sindicals, cambres de comerç, col·legis professionals, gremis, empresaris i autònoms, i amb representants del món local.

Durant la tramitació parlamentària també s’ha dut a terme un treball col·laboratiu amb els diferents grups parlamentaris, que ha permès, entre d’altres :

  • Introduir la creació d’un servei unificat d’informació i gestió de finançament per empreses i autònoms, que inclourà ajuts, subvencions, prestacions i préstecs, entre d’altres, per afavorir la promoció i el sosteniment d’activitats que contribueixin al creixement econòmic, la creació i manteniment de l’ocupació, la innovació i el desenvolupament de Catalunya.
  • Recollir l’obligació específica de l’Ajuntament de Barcelona per adherir-se a la FUE en un termini màxim de 12 mesos, tot reconeixent-li les competències per legalitzar la instal·lació i obertura de les activitats econòmiques, en el marc del previst per la llei
  • Preveure l’impuls de programes adaptatius per formar els autònoms i empresaris que no tinguin coneixements en la utilització de les eines digitals. Aquesta formació es realitzarà de forma presencial, virtual o online i s’impulsarà oferta a tot el territori.
  • Fer possible que les obres de connexió, substitució, sondatges de comprovació i reparació d’averies de les d’infraestructures de serveis tècnics estiguin sotmeses a un règim de comunicació enlloc de llicència.

Principals novetats: una autopista per a projectes empresarials estratègics i aportació de les dades “Only Once”

1.- Impuls de projectes empresarials estratègics: Per primer cop, s’estableix a nivell normatiu la tramitació d’urgència de projectes empresarials considerats estratègics, amb la voluntat d’oferir una autopista administrativa que faciliti la implantació de projectes empresarials amb valor afegit. Amb aquesta finalitat, el Govern establirà els mecanismes per designar un projecte empresarial com a estratègic.

Seran considerats estratègics els projectes empresarials que aportin valor afegit en desenvolupament tecnològic i innovació, desenvolupament i vertebració territorial, reindustrialització, generació d’ocupació, recuperació i foment de sectors tradicionals, protecció mediambiental, promoció de la diversitat, inclusió social, igualtat, no discriminació i conciliació en l’àmbit laboral o coresponsabilitat. La llei també inclou els projectes que fusionin petites empreses, incorporin startups per guanyar dimensió o incrementin el nombre de grans empreses a Catalunya i incideix especialment en els que impliquin inversions productives preferentment en l’àmbit industrial i logístic. Fruit de la tramitació parlamentària també s’han incorporat els plans d’inversió a la xarxa de distribució de subministraments necessaris per al desenvolupament de l’activitat econòmica que es portin a terme a Catalunya, que hauran d’incloure un pla d’inversió de com a mínim tres anys.

Reglamentàriament s’establirà el procediment per designar un projecte com a estratègic i el Govern, com a màxim cada 4 anys, aprovarà els criteris de classificació a proposta de la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica.

2.- Les administracions passen de gestionar formularis a gestionar dades (Only Once). Per fer possible aquest canvi en gestió administrativa, s’implementaran mecanismes de facilitació com l’estandarització de les dades (mitjançant un Diccionari Interoperable, que integrarà totes les dades estandarditzades en el termini de 2 anys), l’identificador únic d’establiment (que permeti la identificació inequívoca de l’emplaçament on es realitza una activitat econòmica, amb independència de l’administració competent que l’hagi registrat), la tramitació unificada (que farà la captura i tractament de les dades aportades per l’empresa o emprenedor una única vegada en successius tràmits), i la proactivitat de l’administració, que oferirà a l’empresari de forma proactiva els serveis disponibles en cada moment.

3.- Consolida la Finestreta Única Empresarial (FUE) com a model de relació entre empreses/professionals i administració responsable per realitzar tots els tràmits necessaris per a la seva activitat des d’un punt únic, el Canal Empresa, dotat d’un  Àrea privada, que integra totes les relacions de l’empresa amb l’Administració. Les administracions públiques (ajuntaments, consells comarcals...) que emprin plataformes pròpies hauran d’adaptar-les en el termini de dos anys.

També es crea el Directori d’Empreses, Establiments i Registres, instrument que oferirà una visió integral i recopilarà la informació de la qual disposen les administracions dels titulars de les activitats econòmiques i dels establiments on es porten a terme. Com a resultat de la tramitació parlamentària, el directori inclourà també les dades dels registres d’ajuts extraordinaris relacionats amb l’activitat econòmica, així com les dades obtingudes, si escau, en el tràmit d’inscripció prèvia. D’aquesta manera s’assegura que el principi Only Once s’aplica també a la sol·licitud de subvencions.

4.- La Governança d’aquest nou model de relació empresa/administracions pivota sobre la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica, com a òrgan encarregat de fer seguiment i avaluar la implantació de les mesures establertes a la llei, establir mecanismes de col·laboració entre Generalitat i ens locals i, fruit de la tramitació parlamentària, vetllarà perquè les administracions atorguin les llicències en el termini menor possible. També regula l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), com a unitat responsable de definir la estratègia per fer efectiva la FUE i coordinar el seu desplegament. Així mateix, la llei estableix com a organismes encarregats d’oferir les solucions tecnològiques el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) per a la Generalitat, i el Consorci AOC i les Diputacions per als ens locals.

5.- A la llei es regulen totes les activitats econòmiques, no tan sols les innòcues i de baix risc, a través del règim de comunicació. En aquests casos, únicament caldrà incorporar un certificat tècnic i, en cas que sigui necessari per la dimensió o capacitat dels establiments, s’aportarà també un projecte tècnic amb una descripció tècnica més acurada del compliment normatiu d’aquesta activitat no innòcua o de major risc, per tal de protegir l’interès general.

6.- Va un pas més enllà en la simplificació de la intervenció administrativa, minimitzant el control administratiu, que es farà a posteriori. Com a regla general, la intervenció administrativa exercirà un control posterior, i només excepcionalment s’imposarà el control previ per part de l’Administració. En el cas d’inici d’activitat, les empreses i emprenedors únicament faran una declaració responsable o comunicació i en el cas d’obertura d’un establiment, tan sols caldrà una comunicació.

Temes parlamentfacilitació econòmicainversió

Contingut relacionat

Recorda el futur
Carregant...
x