Catalonia Talent

Catalonia Talent

Barcelona podrà tenir més de 660 instal·lacions de subministrament elèctric per a vehicles

16 de juny de 2021

Articles - Logística

Nou impuls a la mobilitat sostenible i al desplegament del vehicle elèctric. El Govern municipal ha donat la primera llum verda a la regulació de la implantació d’instal·lacions de subministrament elèctric, que vol activar i potenciar el desenvolupament de la infraestructura necessària per afavorir la transició energètica cap a una mobilitat que prioritzi l’ús del vehicle elèctric. Barcelona es converteix així en la primera ciutat de l’Estat que tira endavant una normativa d’aquestes característiques.

Fa un any, el juny de 2020, es va aprovar la limitació de noves benzineres de carburant, que només es permeten al voltant de les rondes, vies estructurants i àrees industrials i portuàries, i estan prohibides als nuclis antics, sòls d’equipament i els parcs de Collserola i Montjuïc. Ara, aquesta normativa es completarà amb una ordenació dels punts de subministrament elèctric que vol posar la ciutat a punt per a un nou model de mobilitat verd i eficient. Es tracta, en definitiva, de promoure el desplegament del vehicle elèctric, que està començant a créixer significativament a Barcelona i està previst que ho faci amb més força en els pròxims anys.

El nou document, que ha iniciat la tramitació a la Comissió de Govern i se sotmetrà a aprovació definitiva al plenari, defineix el tipus d’instal·lacions de recàrrega i subministrament de bateries elèctriques que poden haver-hi. Són tres: les electrolineres, les estacions de recàrrega o d’intercanvi de bateries en aparcaments públic o de rotació i els espais d’intercanvi de bateries.

Per planificar-ne la implantació es concreta on es poden ubicar i en quines condicions, sempre en coherència amb les estratègies del Pla de Mobilitat Urbana, la Zona de Baixes Emissions i les zones de trànsit pacificat de la ciutat. L’objectiu és redistribuir l’activitat de forma eficient per tota la ciutat per assegurar una distribució correcta de la xarxa i evitar concentracions excessives. També es vol millorar la seva integració arquitectònica i paisatgística, i reduir l’impacte que pugui ocasionar pel que fa a la saturació de l’espai públic i viari, molèsties als veïns, seguretat d’incendis, etc. Alhora, es vol donar suport a la indústria local que lidera la construcció d’equipaments d’aquest tipus.

La ubicació d’aquesta activitat es potencia bàsicament en els aparcaments d’accés públic i de rotació, que són espais ja existents, distribuïts pel territori i amb les condicions adequades; i també a l’entorn de les rondes i als polígons industrials.

Tipus d’instal·lacions

Les tres tipologies d’instal·lacions que es regulen són:

  • Electrolineres: Són les instal·lacions dedicades al subministrament de recàrrega elèctrica de venda al públic per a vehicles elèctrics o híbrids. El subministrament elèctric és l’activitat principal, i es fa de manera directa al vehicle mitjançant estacions de recàrrega o estacions d’intercanvi de bateria.

Se n’admet la ubicació a l’entorn de les rondes, les vies d’accés al nus de la Trinitat i  les àrees industrials (Zona Franca i Besòs). I en algunes zones dels barris del Carmel, Can Baró, Font d’en Fargues i Guinardó i de la part nord de Sant Martí (la Verneda i la Pau, Sant Martí de Provençals, Provençals del Poblenou i el Besós i el Maresme) on avui dia no hi ha prou aparcaments per acollir aquests espais de recàrrega. Aquí caldrà que les noves electrolineres garanteixin una separació de 800 m. En aquests àmbits s’hauran d’ubicar sempre en carrers de xarxa bàsica, (vies principals), i caldrà un informe favorable de mobilitat. D’altra banda, no podran estar a l’espai públic, i no es permetran a Collserola, a Montjuïc, als cascs antics, a l’entorn dels edificis protegits amb un nivell de catalogació A i B ni en sòls d’equipament.

A més, les benzineres existents es podran convertir en electrolineres, sempre que compleixen les condicions del pla.

  • Estacions de recàrrega o intercanvi de bateries com a activitat complementària en aparcaments de rotació d’accés públic: Es permet ubicar-ne a tots els aparcaments en règim d’explotació horària o rotació de la ciutat i en aparcament de rotació de centres comercials, i es podran situar en planta baixa o la primera planta del soterrani. S’estableixen condicions de localització per garantir la compatibilitat amb els altres usos de l’espai, i per instal·lar-ne caldrà un informe favorable d’un estudi de mobilitat.
  • Punts d’intercanvi de bateries: Són llocs destinats a l’intercanvi de bateries extraïbles per a vehicles elèctrics de mobilitat personal (bicicletes, cicles de més de dues rodes, patinets o similars). S’admeten a tot arreu excepte a l’espai públic i equipaments, i s’estableixen condicions de localització per garantir la seguretat i la compatibilitat amb els altres usos de l’espai on s’ubica.

Els  tallers i concessionaris d’automòbils o dipòsits municipals de vehicles elèctrics i similars, podran instal·lar aquelles instal·lacions de subministrament elèctric que es justifiquin per al propi ús de l’activitat.

El document també estableix condicions per als punts de recarrega en via pública, que seguiran sent d’impuls públic. Per fomentar-ne el desplegament, durant 10 anys es podran implantar en espais viaris (excepte espais amb prioritat de vianants i plataforma única de casc antics), i tindran una durada de 10 anys. Per als punts destinats a vehicles de transport públic i/o col·lectiu, taxis o flotes de serveis municipals, es podrà allargar la durada de la instal·lació sempre que sigui necessari per al manteniment del servei.

El que no altera el pla són les condicions d’implantació de punts de recàrrega elèctrica lenta a baixa potència, ja siguin en aparcaments públics o privats o els aparcaments col·lectius (residencials o d’empreses), perquè el planejament vigent ja estableix un mínim d’un punt de recàrrega per cada 10 places. I les instal·lacions mixtes (combustible i elèctric) ja queden regulades a la normativa d’estacions de subministrament de carburants.

Un salt d’escala en la xarxa de subministrament elèctric

La proposta preveu un augment molt considerable del número de punts de subministrament elèctric a la ciutat. A dia d’avui, a Barcelona hi ha 113 emplaçaments que concentren 896 punts de recàrrega elèctrica. D’aquests, el 80,6% s’ubiquen en aparcaments públics i la resta, un 19,6%, són en via pública. La gran majoria són o bé exclusius per a motocicletes (460) o estacions obertes a tot tipus de vehicles elèctrics (372), i els altres són punts de recàrrega amb recàrrega semiràpida i ràpida (50), exclusius per a taxis (10) o per a vehicles destinats a la distribució urbana (4).

El pla permetrà fer un salt d’escala en l’oferta de subministrament elèctric, ja que el potencial de creixement és de més de 550 instal·lacions. Hi ha 491 aparcaments que podran acollir punts de recàrrega, 51 benzineres que es podran transformar en electrolineres, i s’hi sumaran les que s’ubiquin a les rondes, els àmbits industrials i les àrees específiques de Gràcia, Horta-Guinardó i Sant Martí.

Si se sumen aquestes 550 instal·lacions a l’oferta actual –113 amb 896 punts de recàrrega–, Barcelona podrà tenir més de 660 emplaçaments de subministrament per a vehicles elèctrics. La xifra equival a gairebé sis vegades més que les d’avui dia, i és molt superior a les 92 benzineres de carburant que hi ha actualment a Barcelona.

Contingut relacionat

Carregant...
x