Catalonia Talent

Catalonia Talent
Opinió

Patents i Qualitat. Un binomi inseparable per innovar i ser competitius

1 d'abril de 2022

Articles

Les patents son reconegudes arreu com un al·licient molt efectiu per estimular la innovació tecnològica i la competitivitat empresarial i el desenvolupament d’un país: “A tendency for copying costs to increase reduces followers growth rates and thereby generates a pattern of conditional convergence. Poorly defined intellectual property rights imply that leaders have insufficient incentive to invent and followers have excessive incentive to copy”.(Barrow Robert J.; Sala-i-Martin, Xavier, “Economic Growth”, MIT Press, Cambridge, Mass., USA, 2004, ISBN 0-262-02553-1). VEURE FOTO 1

Alhora, es una constant històrica la correlació directa, en molts sectors de la industria, entre el volum de patents generades per les empreses locals i desenvolupament econòmic. Reforça aquesta constatació múltiples anàlisis rigoroses i estudis acadèmics dels factors que intervenen en l’àmbit de la innovació.L’European Innovation Scoreboard (EIS), que publica anualment la Comissió Europea calcula i actualitza anualment un gap entre el nivell d’innovació (mesurat en l’Scoreboard of Innnovation Index, SII) dels EEUU, el Japó i la UE. En l’estudi del 2006, es situa el SII de JP i EEUU en un valor al voltant de 0,7, mentre el que la UE-15 en 0,4, es a dir EEUU i JP quasi un 75% superior a la UE. 

En l’anàlisi estadística de variància que es fa en aquest EIS, en què s’avalua la correlació amb

- En un 50% per les patents dels nacionals dels països

- En un 26% per la població amb formació de tercer cicle, I

- En un 11% per les despeses en R+D (Font: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC36794 )

I per tant, semblaria oportuna la conclusió que les patents expliquen força el  nivell d’innovació, i, en conseqüència, el nivell de competitivitat dels països.  En una economia globalitzada com l’actual, on les patents constitueixen una eina competitiva de primer ordre, les empreses catalanes no poden sostraure al desafiament de la innovació i de la generació de patents per  créixer i generar riquesa.Tot i que Catalunya ha mostrat tradicionalment un lideratge en innovació industrial i patents dins de l’Estat espanyol, està en una situació deficitària pel que fa a la generació de patents en comparació a altres economies europees assimilables, com ara Dinamarca, Suècia, o Àustria. VEURE FOTO 2

Veure Taula 1 següent.País Habitants (milions) Núm. Patents USA darrers 5 anys Patents USA per cada milió d'habitants Exportacions en milers d'euros per capita (2014) Núm. sol·licituds patents europees anuals Patents europees per cada milió d'habitantsCATALUNYA 7,5 316 42,13 8,03 1.474 196,53SUÈCIA 9,8 5.133 523,78 12,6 16.563 1.690,10DINAMARCA 5,6 2.315 413,39 14,9 8.106 1.447,50ÀUSTRIA 8,4 2.294 273,1 15,97 10.955 1.304,17

Taula 1Font: European Patent Office; United States Patent Office (els cinc anys considerats són els que van entre agost de 2010 i agost de 2015) Exportacions: Idescat i Datosmacro.com

Tot indica que Catalunya genera més innovació tecnològica que el baix volum de patents sol·licitades per les seves empreses locals. La insuficient conscienciació sobre la importància de les patents respon a raons socioculturals (escassetat de referents empresarials d’èxit en la explotació de patents; escepticisme sobre el retorn econòmic de les inversions en patents; etc.). Però també te a veure que les patents sol·licitades en el nostre país son de forma freqüent de baixa qualitat (tot i que puguin incorporar una valuosa innovació, estan formulades de manera deficient), per tant a la seva ineficiència i al conseqüent descrèdit general del sistema de patents.

La patent es un mitjà per  impedir que competidors puguin emprar de forma fraudulenta  la tecnologia patentada (o fer ús del servei patentat) sense permís del titular del dret d’exclusiva. El permís de dret legal que genera la patent fomenta la innovació, garanteix  i premia a l’inventor i innovador amb l’exclusiva sobre la seva invenció o innovació, per un temps de 20 anys. Fet que atorga la capacitat de col·laborar d’una manera constrictiva amb altres empreses, i dona ple sentit al concepte d’innovació oberta (competició). Les lleis de patents de (pràcticament) tots els estats del món atorguen el dret a demandar els qui fan ús fraudulent de la innovació patentada, de l’ús de l’esforç de recerca i innovador del titular de la patent, a demanar una compensació per danys i perjudicis, entre d’altres mesures. Per tant, la patent es una eina competitiva per a les empreses i de desenvolupament per a les nacions, de primer ordre.

El dret ha de ser exercit davant d’un tribunal en l’administració de justícia, i per tant una patent no és útil si no li proporciona aquesta capacitat. A més, cal que la patent sigui entesa per un jutge i, en molts països, per un jurat, es un punt de no poca importància donada la  vocació de la indústria catalana a la internacionalització. En conseqüència, no n’hi ha prou amb que una invenció sigui patentable i atorgable, o fins i tot que sigui concedida sinó que, la patent ha de tenir una qualitat suficient per:

⦁ Poder “frenar” els que copien;

⦁ Ser entesa per un tribunal, jutge i/o jurat;

⦁ Que sigui difícil d’eludir, la qual cosa s’aconsegueix amb una correcta redacció de les reivindicacions;

⦁ Un abast el més ample possible de les reivindicacions

⦁ Tenir una claredat i suficiència en l’explicació per tal que pugui ser posada en la pràctica per un expert en la matèria

(En sentit estricte el nom de “patent” fa referència a l’obligació que té l’inventor de donar a conèixer la invenció, més que no pas el dret d’excloure, i per tant de monopoli legal).

En efecte, una patent concedida pot tenir molt poc valor econòmic o competitiu, ja que el contingut de les seves reivindicacions, per exemple, pot ser molt limitatiu, fet que fa que la patent sigui molt fàcil d’eludir

La qualitat d’una patent es concreta en l’àmbit de protecció, l’abast, i la intel·ligibilitat de les seves reivindicacions.

Una patent, en definitiva, es de qualitat i adquireix ple sentit i tot el seu valor quan es posa en joc , es a dir, quan és copiada i aquesta còpia pot ser acreditada. En els mercats de patents si una patent ve acompanyada de proves d’ús (EoU, o “Evidence of Use”), el seu preu es pot multiplicar per 10. I si ja ha guanyat un judici per infracció de patent, el preu pot multiplicar-se per un factor de 100.

Durant l’any 2020 es vàrem celebrar més de 5.000 litigis als EEUU, amb més de 4.670 milions de dòlars en condemnes indemnitzatòries, tot i tenir en compte que el 97% dels casos no arriben a judici i s’acorden abans. 

Per tant, a un país com Catalunya caldria que les administracions públiques promocionessin  aquesta qualitat, mitjançant diferents incentius, tàctiques i sistemes de promoció.

Contingut relacionat

Carregant...
x